خاموش و ZV معرفی می شود که در آن سوئیچ اصلی PWM چکیده – در این مقاله مبدل باک- بوست جدیدی از مبدل های سوئیچینگ نرم
خاموش می شود. در این مبدل مدار کمکی در انتقال انرژی از ورودی به خروجی نیز نقش دارد. ZV روشن و ZC روشن می شود و سوئیچ کمکی
دو سوئیچ به صورت نا همفاز عمل می کنند و در ضمن آنکه شرایط سوئیچینگ نرم را برای یکدیگر تامین می کنند جریان بین آنها تقسیم می
شود تا توانایی مبدل برای تامین جریان های بالا بیشتر شود. با وجود ترانس در مدار کمکی تلفات زیادی به مدار اعمال نمی شود زیرا تعداد دور
شبیه سازی شده است نتایج شبیه Pspice ترانس کم است. این مبدل آنالیز شده و وضعیت های عملکردش تشریح شده اند. مبدل با نرم افزار
سازی آنالیز تئوری را تصدیق می کند.